کوهستان سبز
اگر طالب زندگی سالم و بالندگی هستیم باید به حقیقت عشق بورزیم.

عرق زوفاعرقیات گیاهی

26 تیر 1391

توضیحات

عرق زوفا

نیرو دهنده – تقویت معده – ضعف معده – ضد سرماخوردگی و سرفه خلط آور – رفع عفونتهای ریوی و زکام های نزله ای و مزمن – در درمان آسم اثر فراوان دارد – رفع کم خونی دختران جوان در دوران بلوغ – غرغره کردن در دهان درد گلو را تسکین می دهد .

طریقه مصرف : قبل از هر غذا یک استکان میل شود .